VVM er en redegørelse for hvordan et projekt vil påvirke det omgivende miljø.

HVAD ER VVM?

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet.

VVM er en redegørelse for hvordan et projekt vil påvirke det omgivende miljø

I følge Planloven må visse typer af virksomheder og anlæg på land ikke påbegyndes, før kommunen eller Miljøministeriet har fastsat retningslinier for virksomhedens eller anlæggets udformning og beliggenhed, samt godkendt/meddelt tilladelse til anlæggets etablering.

De virksomheder/anlæg der er VVM-pligtige fremgår af VVM-bekendtgørelsens bilag 1. Det er vurderet, at disse virksomheder påvirker miljøet væsentligt. De virksomheder/anlæg der fremgår af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 må vurderes konkret (VVM-screening) af vedkommende kommune/miljøcenter.

Der er fastlagt særlige regler og procedurer for VVM-pligtige husdyrbrug.

Der er endvidere udstedt en række bekendtgørelser for særlige typer af VVM-pligtige anlæg, som er placeret på søterritoriet. Disse anlæg er ikke omfattet af planlovens bestemmelser, og staten har altid myndighedskompetencen i disse sager.

VVM-reglerne i Planloven udspringer af EU’s VVM-direktiv.

Retningslinjerne fastsættes i et kommuneplantillæg med en tilhørende redegørelse for anlæggets forventede virkninger på miljøet (en VVM-redegørelse). Naturklagenævnet er klageinstans for VVM-afgørelser.

Her på vvm.dk kan du læse mere om hvad en VVM-redegørelse er og hvad der sker, når kommunen eller staten gennemfører en VVM-undersøgelse.

Du kan også se, hvilke typer af virksomheder det er, der skal gennem en VVM-vurdering, og hvordan man som bygherre eller virksomhedsejer bliver inddraget i VVM-arbejdet.

Når man vil gennemføre et projekt, der kræver VVM, er det afgørende, at man fra starten får grebet kontakten med kommunen eller Miljøministeriet og andre myndigheder rigtigt an, og at man deltager aktivt i processen, så det bliver de rigtige oplysninger og korrekte vurderinger, som VVM-redegørelsen bliver skrevet på grundlag af. Derfor kan du også læse om, hvordan du som bygherre eller virksomhedsejer får den rigtige rådgivning, der sikrer dig de bedste muligheder for at få dit projekt godkendt og gennemført.

Opdateret d.: 
Mandag, 1 august, 2011